תנאי העסקת עובד – הקדמה:

תנאי העסקת עובד היינו מאמר חשוב בתחום דיני עבודה, פעמים רבות מגיעים עובדים לביהמ"ש בטענה כי טרם תחילת העבודה ו/או במהלך העסקה הובטחו להם תנאי העסקה אחרים ממה שהם קיבלו בתקופת העסקה ובכך למעשה נוצרה לפניהם גם טענה להרעת תנאים וכן בבקשה לקבלת פיצוי כספי.

לנוכח המקרים הרבים שהציפו את ביהמ"ש אשר נאלצו ליתן החלטתם לפי עדויות הצדדים ולמעשה לשמש כמעין בוחן כליות הנחה ביהמ"ש הארצי לעבודה לקבוע כי על המעסיק קיימת חובה למסור מסמך בכתב לעובד על תנאי העסקתו של העובד אשר משקפים את כל מהלך העסקה.

עוד נקבע כי אי החתמת העובד על תנאי העסקה תגרור אחריה פיצוי כספי גם ללא הוכחת נזק.

כאמור ובהתאם לשינוי הנסיבות החל מ- 05/2011 קיימת חובה להעביר תוך 30 יום מרגע תחילת העבודה הודעה המפרטת את תנאי עבודתו ולהחתימו עליה. העדר חתימה על ההודעה יכולה אף היא לגרור פיצוי כספי וזאת בהתאם לנסיבות המקרה. על עובדים אשר החלו או יתחילו לעבוד אצל מעביד כאמור לפני יום התחילה, תחול חובה זו רק מהיום שבו העובד ידרוש מן המעביד הודעה בכתב לגבי תנאי עבודתו.

תנאי העסקת עובד - עורך דין דיני עבודהתנאי העסקת עובד – מהם התנאים:

המעסיק יפרט את היקף השתכרותו של העובד, אופן חישוב השכר, מועדי תשלום, שעות עבודה נוספות בימי חול, שכר העובד עבור שעות עבודה בימי המנוחה, מה שכרו עבור שעות עבודה נוספות בימי המנוחה, עוד יירשם מה שכרו של העובד עבור שעות עבודתו בלילה ואילו שעות מוגדרות כשעות ליליות.

יש מצבים בהם כאשר העובד משתכר גם באחוזים לציין את האחוזים כולל דרגות חישוב, האם הוטחה קרן השתלמות ועוד כל סיכום שמוסדר בין המעסיק לעובד.

תנאי העסקת עובד - עורכי דין דיני עבודהתנאי העסקת עובד – החוק:

להלן ס' חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002

תוכן ההודעה: (תיקון: תשס"ח3, 4, תשע"א)

(א)  פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה בענינים אלה:

(1)  זהות המעביד וזהות העובד;

(2) תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעביד;

(3)  תיאור עיקרי התפקיד;

(4)  ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

(5)  סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;

(6)  אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העניין;

(7)  יום המנוחה השבועי של העובד;

(8)  סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;

(9) לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו.

(10) לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של המעביד – תנאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל פרט נוסף שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד ומעביד; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

(ב)  בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

(ג) שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בחוק זה – השר) רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון עובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים

שלדעת השר הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע –

(1)  פרטים נוספים שיש לכלול בהודעה;

(2)  סוגי מעבידים שיהיו פטורים מהחובה על פי חוק זה, באופן מלא או חלקי.

(ד) נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל העניינים האמורים לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), במועדים האמורים בסעיף 1, יהיה בכך משום מילוי חובתו של המעביד לפי סעיף 1.

נוכח קביעתו של בית המשפט, מעסיק אשר אינו מבצע את הוראת החוק חשוף לתביעה משפטית ואף צפוי להפסיד ולפצות את עובדיו.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

משרד עורכי דין מלכא ושות' – מי אנחנו?

תנאי העסקת עובד - עורך דין מלכא ושות'מחפשים עורך דין דיני עבודה ? פנו אלינו ואנו ב-משרד עורכי דין מלכא ושות' נדאג ללוות אתכם בנושא דיני עבודה , אנו נמלא את הטפסים הדרושים ונבצע את ההליכים המשפטיים מול הגורמים הרלוונטים וכו'.

עורכי הדין ב-משרד עורכי הדין מלכא ושות' נותנים מענה במגוון רחב של תחומים, למשרדנו יש סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל אביב, אך אנו נותנים מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ, מצפון ועד דרום.

ניתן למצוא ברחבי האתר עוד תחומים משפטיים רבים כמו: הוצאה לפועל, ביטוח לאומי,דיני עבודה ועוד רבים אחרים, בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

5/5 - (1 הצבעה)