הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל – הקדמה:

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל היינו מאמר שמטרתו לסייע בהבנת הפטר מחובות כחלק מהליך פשיטת רגל.

אחד מיסודותיו של הליך פשיטת הרגל הוא תום ליבו של החייב ביצירת חובותיו.

ואולם, לעתים ובמקרים מיוחדים, ניתן להיכנס להליך הפש"ר ואף לקבל הפטר מהחובות, אף כאשר החייב יצר את חובותיו שלא בתום לב.

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל – כפי נראה להלן בפסיקה:

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל - הליך פשיטת רגל | הפטר חובות

בע"א 3224/07 אברהם בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו) – שם נידון ערעורו של חייב שהוגש לעליון על דחיית הכרזתו כפושט רגל בביהמ"ש המחוזי בחיפה אשר הסתמך על המלצת הכונס הרשמי. ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור והכריז על החייב כפושט רגל של החייב ויפים דבריו של כב' השופט א' גרוניס:

"חוסר תום לב יכול אכן להביא לדחייה של בקשת חייב להכריזו פושט רגל".

יחד עם זאת, חובה לזכור שחוסר תום לב הינו מושג רחב ביותר, ויש להתייחס אליו על רקע הנתונים הספציפיים הנוגעים לחייב המסוים.

נקודה בעלת חשיבות בהקשר זה מתייחסת לאלמנט הזמן.

גם כאשר מתגלה חוסר תום לב מסוים ביצירתו של חוב, יתכן שחלוף הזמן ישמש כמשקל נגד או שיהיה בו כדי לרפא את הפגם.

אין להתייחס באותה אמת מידה לחייב שיצר חובות לפני שנים רבות ונוהלו נגדו הליכי הוצאה לפועל במשך שנים, תוך מימוש נכסיו, ואל חייב שיצר חובות רבים תוך תקופה קצרה ויוזם הליכי פשיטת רגל זמן קצר לאחר יצירת החובות ובלא שהתנהלו נגדו כלל הליכי הוצאה לפועל.

אפילו אדם שהורשע בפלילים זכאי לכך שהרשעתו תימחק לאחר חלוף תקופה מסוימת (ראו חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981).

האם חייב שהסתבך בחובות אינו זכאי אף הוא למידת התחשבות בשל חלוף הזמן, גם אם פעולותיו נגועות במידה מסוימת של חוסר תום לב?!

אין ללמוד מדברי כי חלוף השנים ירפא כל סוג של חוסר תום לב.

די בכך שנאמר, כי גם הנתון בדבר חלוף הזמן ראוי שיקבל משקל לזכותו של החייב.

כמובן, שיש לברר בכל מקרה את הסיבות ליצירת החובות, אך לא ניתן להתעלם מכך שקשה לדרוש מאדם להציג בפני הכונס הרשמי את כל המסמכים הנוגעים ליצירת החובות כאשר חלפו שנים רבות מעת יצירתם.

בפש"ר 6668-12-11 (מחוזי באר שבע) שיכמן ואח' נ' הכונס (פורסם בנבו) – הוכרז חייב כפושט רגל וזאת חרף עבירה של סחר בנשים אשר הינה לכל הדעות אחת מהעבירות החמורות ובוודאי ניתן לראותה כעבירה העולה בגדר חוסר תום לב שימנע בכרזת החייב כפשט"ר.

ביהמ"ש הסכים עם המלצת המנהל המיוחד והכונס הרשמי להכריזו כפושט רגל.

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל – ערעור לביהמ"ש העליון:

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל - מאמר הפטר חובות | פסיקה הפטר חובותעל פסק דינו ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע כאמור לעיל הוגש ערעור לביהמ"ש העליון בע"א 3083 פלונית נ' יפים שיכמן (פורסם בנבו).

בית המשפט העליון מציין את חומרת העבירות:

"בנדון דידן, במסכת עבירות פליליות קשות ביותר עסקינן. אין מדובר באי-חוקיות חד-פעמית באופייה, אלא ב'עסק פלילי משגשג'.

כזכור, בפרשת בנבנישתי, אשר נסבה גם היא סביב חובות שיסודם בהפעלת עסק הקשור בזנות, נקבע כי הדבר עולה כדי פגיעה מהותית בתקנת הציבור, באופן שיש בו כדי לשלול את תחולת הפקודה.

דברים אלו נכונים ביתר שאת ויפים מקל וחומר בענייננו, לא רק מפאת נסיבותיו החמורות יותר,

אלא גם מן הטעם כי המתנגדת להכרזת פשיטת הרגל כאן היא קורבן הכשל המוסרי, ודינה אינו כדין נושה של הוצאות רכב, חשבונות טלפון וכיוצא באלה חובות, אשר נוצרו אף הם לשם קיום העסק העברייני (השוו לפרשת בנבנישתי, בעמודים 202-201)."

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל – עוד קובע בית המשפט:

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל - מאמר הפטר חובות | פסיקה הפטר חובות"בנקודה זו, יש להידרש לטענה כי חובותיו של שיכמן נוצרו לפני שנים רבות; עובדה שיש בה, לשיטת המשיבים, כדי לתמוך בבקשתו לפתוח דף חדש בחייו באמצעות הליכי פשיטת הרגל.

אכן, הפסיקה הכירה בכך כי ליקויים שונים בהתנהלותו של החייב אינם ניצבים בהכרח לעדי עד,

ו"יתכן שחלוף הזמן ישמש כמשקל נגד או שיהיה בו כדי לרפא את הפגם" (ע"א 3224/07 בן דוד נ' כונס הנכסים הרשמי,

[פורסם בנבו] פסקה 8 (3.5.2009)).

אף על-פי כן, "אין ללמוד מדברי כי חלוף השנים ירפא כל סוג של חוסר תום לב.

די בכך שנאמר, כי גם הנתון בדבר חלוף הזמן ראוי שיקבל משקל לזכותו של החייב" (שם, שם).

ברוח זו טען בא-כוח המערערת לפנינו, כי "ישנן עבירות שאין עליהן סליחה".

דומני, כי בנסיבות העניין אין צורך להכריע בשאלה עקרונית זו."

ויפים דבריו של בית המשפט הנכבד בהמשך פסק הדין:

"ברי, לעניין ריפוי הפגם בהתנהלותו של החייב, כי עצם חלוף הזמן איננו העיקר, אלא תהליך התיקון אשר מניחים כי התרחש בתקופה זו; הנחה הניתנת כמובן לסתירה.

נשיאה בעונש, חרטה, הימנעות מהישנות המעשים, פניה לאפיק חיים נורמטיבי, ובמכלול – שיקום, אלו הם המצדיקים את מתן הנפקות לחלוף הזמן בהקשר דנא."

בסופו של יום, דחה ביהמ"ש העליון את הערעור וקבע כי החייב יוכרז כפושט רגל.

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל – קביעת פש"ר במחוזי חיפה:

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל - מאמר הפטר מחובות פשיטת רגל | הליך פשיטת רגלויפים הדברים שנקבעו בפש"ר 992/05, 993/05 (מחוזי חיפה) מרינה נבילה ויני נ' הכונ"ר (פורסם בנבו) :

"אמנם נגד החייב נרשמו חובות בדין קדימה בסכומים ניכרים, בעיקר כלפי רשויות המס.

אולם השיקול שתצמח לנושים אינו השיקול המרכזי שאמור לעמוד לנגד עיני ביהמ"ש בבואו להחליט בבקשת חייבים.

תכלית הליכי הפש"ר הינם גם לאפשר לחייבים שאינם נוהגים בחוסר תום לב, לפתוח דף חדש בחייהם,

כדברי ביהמ"ש העליון: החברה המתוקנת רואה בהושטת קרש הצלה לחייבים, וגאולה מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ, ערך חשוב".

הנה כי כן, מעיון בתמצית הפסיקה שהוצגה לעיל,

ניתן לראות כי אף חייבים אשר יצרו את חובותיהם, בחוסר תום לב, בשל נסיבות שונות, בין בכורח ובין שלא,

זוכים לקבל את יומם בפני ביהמ"ש, ולעיתים מוכרזים כפושטי רגל ואף מקבלים הפטר מחובותיהם.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל – מלכא ושות' משרד עורכי דין

הפטר מחובות בהליך פשיטת רגל - עורך דין פשיטות רגל | עורך דין הליך פשיטת רגל | עורך דין פשיטת רגלמחפשים עורך דין פשיטות רגל ?

פנו אלינו ואנו ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין נדאג ללוות אתכם בתחום פשיטות רגל,

אנו נבצע את ההליכים המשפטיים מול הגורמים הרלוונטיים בהתאם למקרה הנידון וכו'.

ניתן גם לפנות אלינו במגוון רחב של נושאים נוספים לדוגמה: עורך דין גירושין ,עורך דין ביטוח לאומי ועוד.

עורכי הדין ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין נותנים מענה במגוון רחב של תחומים.

למשרדנו יש סניף ראשי בחיפה ושלוחה בתל אביב, אך אנו נותנים מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ, מצפון ועד דרום.

בנוסף כאשר מחפשים עורך דין בכל רחבי הארץ אנו ב-מלכא ושות' משרד עורכי דין הפתרון עבור עורך דין בתל אביב, עורך דין בחיפה ובכל עיר ברחבי מדינת ישראל.

ניתן למצוא ברחבי האתר עוד תחומים משפטיים רבים כמו: ביטוח לאומי, גירושין,דיני עבודה ועוד רבים אחרים,

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף הנכם מוזמנים ליצור קשר דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.