במאמר זה נסקור בקצרה את תנאים הדרושים לקבלת פטור מארנונה בגין "נכס הרוס".

נציין, כי סעיף 330 לפקודת העיריות קובע כי

 "נהרס בנין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבנין לעיריה הודעה על כך בכתב, ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים; אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן פרעונם לפני מסירת ההודעה…".(ההדגשה אינה במקור-ג.מ).

מלשון סעיף 330 עולה, כי על מנת להנות מן הפטור נדרשים להתמלא מס' תנאים, ביניהם שהנכס נהרס או ניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, שאכן לא יושבים בנכס וכן שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה.

ראוי לציין, כי בעבר היו מס' מבחנים בפסיקה שיש בהם כדי להוכיח היות הנכס הרוס או ניזוק ואולם בפס"ד של ביהמ"ש העליון בברמ 5711/06 חברת המגרש המוצלח בע"מ נ' עיריית ת"א יפו נקבע, כי נוכח לשון הסעיף הנ"ל ותכליתו "די בכך שלא ניתן לשבת בבניין, דהיינו שהבניין לא ראוי לשימוש ואין יושבים בו, ואין מקום להמשיך ולבדוק, כתנאי למתן הפטור שלפי סעיף 330 האם לא קיימת כדאיות כלכלית "אובייקטיבית" או עלות "סבירה" אחרת ב"הפיכת" הבניין הלא ראוי לשימוש לבניין ראוי לשימוש. שלילת הפטור בגין האפשרות להפוך את הבניין לראוי לשימוש בעלות כזו או אחרת מהווה למעשה גם הטלת מס בלא הסמכה בחוק…".

לא למותר להוסיף, כי בפס"ד הנ"ל נבחנה הסוגיה- האם כאשר אי אפשר לשבת בבניין ובפועל אין יושבים בו אך קיימת כדאיות כלכלית בשיפוצו (והפיכתו לבניין שאפשר לשבת בו) ניתן למנוע מתן פטור מארנונה לפי סעיף 330? 

לסיום נציין, כי לא אחת נימקה הפסיקה את מתן הפטור לנכסים שלא ניתן להשתמש בהם בשל מצבם בכך שכאשר בניין נהרס או ניזוק ואין יושבין בו לא נהנה המחזיק בנכס בשירותים הציבוריים המסופקים לו ע"י הרשות המקומית. (ראה: עמ"נ 114/05 (ביהמ"ש לעניינים מינהליים בת"א) מנהל הארנונה בעריית תל-אביב נ'חברת עדן יפו בע"מ).

בעניין זה יש להוסיף, כי הרציונאל העומד בבסיס מתן הפטור הוא שארנונה מוטלת בשל הנאתו של המשתמש בנכס משירותים ציבוריים המסופקים לו וכאשר ברור שאין משתמשים בנכס בשל מצבו כי אז אין הצדקה לביית ארנונה. (ראה: עמ"נ (חיפה) 201/08 אשר נוף נ' מנהלת הארנונה עיריית חיפה).

 הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, משפט אזרחי, פטור מארנונה ומשפט אזרחי.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.