טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים – כאשר קיים חשש למוגנות ובטחון הילדים

הוראת שעה הנוגעת לסוגיית נוהל בהוראת שעה לעניין הקשר בין ההורים לילדים

לייעוץ משפטי ללא התחייבות בגירושין ודיני משפחה

התקשרו אלינו 1-700-702-755!

הוראות נוהל של נשיאת בית המשפט העליון 2-20 :

מספר נוהל: 2-20

נושא: טיפול בתי המשפט לענייני משפחה בהליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת הקשר בין הורים לילדיהם.

תחולה: בתוקף מיום 25.10.2020 ז' בחשוון התשפ"א ועד ליום ד' באייר התשפ"ג, 25.4.2023 (תיקון מיום כ"ה באדר ב' התשפ"ב 28.3.2022).

מידע כללי על הנוהל וזכויות היסוד של ילדים בעת גירושי הוריהם:

1. זכות הילד לקשר עם שני הוריו היא זכות יסוד המעוגנת באמנה לזכויות הילד אשר מתיישבת עם עיקרון העל של טובת הילד. הזכות הוכרה זה מכבר בפסיקת בתי המשפט כמקימה הגנה וסעד משפטי. מנגד ובמקרים של חשש לפגיעה בילד על ידי מי מההורים או אלימות ביניהם שהוא עד לה ומכוח אותו עיקרון, זכות הילד היא גם למוגנות בקשר. בכל מקרה של פגיעה בקשר בין הורים לילדיהם ובשל החשש להתפתחותו הרגשית התקינה של הילד, לממד הזמן חשיבות והשפעה מכרעת על התמודדות והתערבות יעילים בבעיות בקשר שבין הורים לילדיהם הקטינים. לפיכך, הליכים משפטיים המעלים חשש לפגיעה בקשר בין הורים לילדיהם על רקע סכסוך משפחתי כמו גם הליכים המעלים חשש לפגיעה במוגנות ילדים מחייבים מתן מענה ראשוני, יעיל ומהיר מצד בתי המשפט לענייני משפחה, תוך בחינת טובתו של הילד. החשת זיהוי ואבחון טעמי הפגיעה בקשר בשלבים מוקדמים ומתן סעד זמני יכול ויסייעו במניעת החמרת הפגיעה בקשר או קיבועו של נתק וסירוב לקשר מצד אחד. במקרים של קשיים בקשר בין הורה לילד על רקע פגיעה של ההורה, יהיה בכך להבטיח מוגנות ובטחון עבור הילד, מצד שני.

2. אין בהוראות הנוהל כדי לגרוע מסמכות בתי המשפט לענייני משפחה, לרבות בסיוע מומלצים וגורמי מקצוע טיפוליים, ליתן סעדים נחוצים להבטחת קשר רציף ותקין בין הורה לילדו בהתאם לסמכויות הנתונות לבתי המשפט לפי כל דין ולשמירה על קטין מפני פגיעה בו על ידי הורה פוגעני, הכל בכפוף לטובתו של הילד. כמו כן, מובהר כי אין בנוהל זה כדי לגרוע מהוראות חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה הוראת שעה, התשע"ה-2014 להלן: החוק להסדר התדיינויות ומהוראות התקנות שהותקנו מכוחו.

נוהל זה מוארך כהוראת שעה לצורך קיום מחקר באשר להשפעותיו באמצעות מחלקת המחקר של הרשות השופטת. לאחר שיוגשו מסקנותיה של מחלקת המחקר יוחלט אם לאמץ את הנוהל כהוראת קבע (תיקון מיום כ"ה באדר ב' התשפ"ב, 2022.3.28.)

מהי מטרת הנוהל?

3. מטרתו של נוהל זה היא לקבוע סדרי עבודה אחידים לבתי המשפט לענייני משפחה, אשר יבטיחו מתן מענה ראשוני, יעיל ומהיר להליכים דחופים שעניינם חשש לפגיעה במוגנותם של ילדים והבטחת קשר בין הורים לילדיהם. זאת באמצעות קביעת דיון מהיר ושקילת מתן סעד זמני שיש בו לקדם את טובת הילד.

הגדרות הנוהל – מתי ניתן להגיש בקשה?

4. בהוראות נוהל זה:
"בקשת סעד דחוף להבטחת קשר" – בקשה המוגשת לבית המשפט לענייני משפחה כבקשה לסעד דחוף בהתאם לתקנה 12(א()3)לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ו-2016( להלן: תקנות להסדר התדיינויות( כאשר קיימת בין הצדדים בקשה ליישוב סכסוך, אשר עולה ממנה כי קיים חשש לפגיעה במוגנות הילד או לפגיעה בקשר בין הורה לילדו, לרבות אי קיומם של הסדרי שהייה רציפים, בין אם קיימת החלטה שיפוטית קודמת בעניין הקשר ובין אם לאו.
"בקשת סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד" – בקשה לסעד זמני שהוגשה לבית המשפט לענייני משפחה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 במסגרת תובענה עיקרית בעניין של סכסוך משפחתי, אשר עולה ממנה כי קיים חשש לפגיעה במוגנות הילד או לפגיעה בקשר בין הורה לילדו, לרבות אי קיומם של הסדרי שהייה רציפים, בין אם קיימת החלטה שיפוטית קודמת בעניין הקשר ובין אם לאו. קביעת דיון בבקשת סעד דחוף להבטחת קשר ומתן החלטה בבקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים.

5. הוגשה במסגרת הליך יישוב סכסוך בקשה לסעד דחוף להבטחת קשר על גבי טופס 6 לפי תקנה 12(א()3 )לתקנות להסדר התדיינויות ובית המשפט מצא כי מדובר במקרה חריג שבו המתנה לפגישת מהו"ת ראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, יקבע בית המשפט דיון במעמד הצדדים תוך ולא יאוחר מ-14 יום ממועד הגשת הבקשה.

6. הוגשה במסגרת הליך יישוב סכסוך בקשה או המלצה של יחידת סיוע לקיצור תקופת עיכוב ההליכים לפי תקנה 16(א()4 )או )10 )לתקנות להסדר התדיינויות לפי העניין, לצורך סעד דחוף להסדרת קשר במקרים חריגים שבהם המתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם, לרבות בשל חשש לפגיעה במוגנות ילד, או שהוגשה בקשה לקיצור תקופת עיכוב ההליכים לפי תקנה 16(א()6 ) לתקנות האמורות – ייתן בית המשפט את החלטתו בבקשה תוך ולא יאוחר מ-14 יום ממועד הגשתה.
קביעת דיון בבקשת סעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד

7. הוגשה לבית המשפט לענייני משפחה בקשת סעד זמני למניעת פגיעה במוגנות ילד או להבטחת קשר במסגרת תובענה עיקרית בעניין של סכסוך משפחתי אשר הוגשה לאחר שהסתיימה תקופת עיכוב ההליכים, יקבע בית המשפט דיון במעמד הצדדים, תוך ולא יאוחר מ-14 ימים ממועד הגשת הבקשה.

הוראות כלליות:

8. בכל עת במהלך ההליך המשפטי, ואף בטרם הדיון, רשאי בית המשפט ליתן הוראות על פי שיקול דעתו במסגרת הסמכויות שנתונות לו לפי כל דין.

9. ראה בית המשפט לענייני משפחה כי בקשת סעד דחוף להבטחת קשר או בקשת סעד זמני למניעת פגיעה במוגנות ילד או להבטחת קשר אינה מתאימה להתברר לפי הוראות נוהל זה, רשאי בהחלטה מנומקת לא לקבוע דיון במועד הקבוע בנוהל זה או ליתן כל הוראה אחרת.

10. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות בית המשפט ליתן החלטות דחופות טרם התקיים דיון במעמד הצדדים.

11. אין בהוראות נוהל זה כדי לגרוע מהסמכות הנתונה לנשיא בית משפט השלום או סגן הנשיא לענייני משפחה לקבוע את זהות המותב שידון בהליכים לפי נוהל זה, בהתאם להוראות הדין.

12. למען הסר ספק, יובהר כי אין באמור בנוהל זה כדי להקנות לבתי המשפט לענייני משפחה סמכות עניינית מקום שסמכות השיפוט נתונה לערכאה שיפוטית אחרת כגון, בתי דין דתיים.

13. דיווח תקופתי: נשיא של כל בית משפט שלום או סגנו יהיה אחראי על יישומו של נוהל זה בבתי המשפט לענייני משפחה המצויים במחוז בו הוא מכהן כנשיא או סגן נשיא, בהתאמה וייתן הוראות באשר לביצועו ובהתאם לצרכי המחוז.

14. שופט אשר לא עמד בהתוויית הזמנים הקבועה בסעיפים 5-7 לנוהל זה, ידווח על כך לסגן הנשיא לענייני משפחה במחוז שבו הוא מכהן.

15. אחת לשישה חודשים ידווח סגן הנשיא לענייני משפחה, באמצעות הנשיא במחוז בו הוא מכהן, למנהל בתי המשפט ובאמצעותו לנשיאת בית המשפט העליון, על החריגים בקיום הנוהל. הדיווח יכלול פרטים על בקשות לסעד דחוף או לסעד זמני להבטחת קשר או למניעת פגיעה במוגנות ילד בהן לא נקבע דיון במתווה הזמנים שנקבע בנוהל זה ואת הנימוקים לכך.

נוהל זה הינו נוהל חשוב לקשר בין ההורים לילדיהם כאשר ביהמ"ש שם לנגד עיניו באמת את טובת הקטינים וחשיבות הקשר למעשה כל "משחקי" ו-"שימוש" בקטינים במאבקים המשפטיים בהליכי גירושין יזכו לעצירה מהירה ולסדר מצד ביהמ"ש המוסמך.

נוהל זה פורסם באתר האינטרנט של הרשות השופטת ועומד לעיונם של העוסקים בדבר ולקוחותיהם.

מחפשים עורך דין גירושין? או עורך דין לענייני משפחה? התקשרו אלינו 1-700-702-755!

משרד עורכי דין מלכא ושות' מתעסק רבות בליווי בתחום המשפחה הן בהליכי גירושין והן בצוואה, ירושה וכל סכסוך בין בני משפחה.

הכותב היינו עורך דין גירושין ממשרד עורכי דין מלכא ושות' 

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

עורך דין גירושין – מלכא ושות' משרד עורכי דין גירושין:

מלכא ושות' משרד עורכי דין דיני משפחה -דיני משפחה | עורך מוסמך לייפוי כוח

מלכא ושות' משרד עורכי דין עורך דין גירושין

מלכא ושות' משרד עורכי דין היינו אחד המשרדים המובילים בארץ בתחום ענייני המשפחה והגירושין.

משדרנו מעסיק את מיטב עורכי הדין המומלצים בנושא גירושין, ונותן שירות דיסקרטי ואמין לקהל הלקוחות קרי המיוצגים.

מחפשים עורך דין לייצוג בהליכי גירושין? פנו אלינו עוד היום!

למידע נוסף וייעוץ ללא התחייבות עם עורך דין לגירושין ניתן לפנות אלינו דרך הטלפון: 1-700-702-755 או דרך טופס צור קשר.

למשרדנו סניף ראשי בחיפה ושלוחות בתל-אביב, הרצליה ועפולה אך נותן מענה וליווי משפטי ללקוחות מכל הארץ במגוון תחומי המשפט האזרחי וכן בענייני משפחה וגירושין.

בכל אחד מהתחומים עורכי הדין שלנו נותנים ליווי משפטי צמוד לכל לקוח ולקוח.

אנו במשרד מלכא ושות' עורכי דין כאן לסייע לכם בדיסקרטיות ומקצועיות בזכות הניסיון שצברנו במהלך השנים.

מחפשים עורך דין גירושין? מלכא ושות' לשירותכם!

למידע נוסף פנה/י אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל/י יעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

לפרטים ומידע נוסף מאת עורכי דין לייצוג בהליכי גירושין ובנושאים נוספים הנכם מוזמנים ליצור קשר:

דרך הטופס , או התקשרו: 1-700-702-755.

 

5/5 - (16 הצבעות)