מאחר והזכאות לקבלת קצבאות מן הביטוח הלאומי הינה היות המבקש תושב ישראל, עולה השאלה לא אחת מיהו תושב ישראל.

הדברים אמורים בפרט בעולם בו אנו חיים כיום שבו אנשים שוהים מחוץ לגבולות הארץ לצורך טיפולים, עבודה, או קבלת טיפול רפואי.

מיום 1.1.1996

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"ו מס' 1571 מיום 8.3.1996 עמ' 127 (ה"ח 2433)

"עקרת בית" – כמשמעותה בסעיף 241 כהגדרתה בסעיף 238, למעט אם מתקיים בה אחד מאלה: מיום 1.3.2007

תיקון מס' 93

ס"ח תשס"ז מס' 2081 מיום 6.2.2007 עמ' 112 (ה"ח 266)

הוספת פסקה (3) להגדרת "עקרת בית" מיום 1.8.2009

תיקון מס' 109

ס"ח תשס"ח מס' 2169 מיום 27.7.2008 עמ' 672 (ה"ח 329)

בפסיקה ענפה אשר הדף צר מלהכילה נקבע לא אחת, כי מבחן ה"תושבות" הוא המבחן המרכזי לצורך הענקת זכויות סוציאליות (ראה: בג"ץ 11044/04 דמיטרי סולומטין ואח' נ' שר הבריאות ואח'). עוד נקבע כי מעמדו של אדם כ"תושב ישראל" מהווה תנאי בסיסי לצורך הענקת זכויות סוציאליות (ראה: בג"ץ 494/03 עמותת הרופאים למען זכויות אדם ואח' – שר האוצר ואח', פ"ד נט (3) 322).

זאת ועוד, פרשנות המונח "תושב ישראל" תהא על בסיס המבחן העיקרי והוא הדרישה לקיום מרכז חיים ומירב הזיקות לישראל (ראה: עבל 344/09 (ארצי) אכלאס חלאק נ' המוסד לביטוח לאומי).

יחד עם זאת עיון בפסיקה הרחבה מלמדנו, כי לא יהא זה נכון לקבוע נוסחה כוללת ומרשם כולל, אשר יהיה בהם כדי לענות על כל המצבים שבהם מתעוררת השאלה, אם פלוני הוא תושב ישראל, אם רכש מעמד כזה, או אם הפסיד מעמד כזה.

על רקע זה, מוצאת ביטויה המגמה שבדין להגמשת פרשנות המונח "תושב ישראל", "במסגרתן מוכרת שהות ממושכת של תושב ישראל בחוץ לארץ, מבלי שתישללנה זיקתו לישראל  וזכותו לגמלה, כגון בסעיפים 324 ו- 324א לחוק.

זאת מתוך נקודת מוצא לפיה, עצם שהייתו של אזרח ישראל בחו"ל לצרכי עבודה, לימודים או ריפוי וכל כיוצ"ב, אין די בה כדי להסיט "מרכז חייו"…". (ראה: עב"ל (ארצי) 83/06 ג'אן טייץ נ' המוסד לביטוח לאומי).

אשר על כן, במצב של "שלילת תושבות" על ידי המוסד לביטוח לאומי, אשר כתוצאה ממנה נדרש המבקש לעיתים להשיב למוסד כספים הנאמדים בסך של עשרות אלפי ₪ אותם קיבל, שמורה הזכות לנפגע מן ההחלטה להגיש השגה ואף לפנות לביה"ד לעבודה והכול במועדים הקבועים לכך.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, נזיקין, ביטוח לאומי, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי או ייעוץ רפואי, אלא כמידע כללי בלבד.

5/5 - (1 הצבעה)