מזונות "אזרחיים" לידועה בציבור
תמ"ש 33988-05-10 ש.מ(חסויה) נ' מ.ס, ניתן ביום 26.01.2011
עם חלוף העיתים, הוכרה האפשרות ליצירת מחויבות בין בני זוג המנהלים אורח חיים משותף גם בהיעדר קיומם של נישואים בין הצדדים. חיים משותפים אלו זכו לכינוי "ידועים בציבור" ובמשך השנים יצקו החקיקה והפסיקה תוכן משפטי למונח זה הכולל זכויות וחובות הנובעות מן המעמד המיוחד.
ההלכה קובעת, כי קיימים מקרים בהם גם "ידועה בציבור" תזכה למזונות "אזרחיים". כאשר בעבר, דרשה הפסיקה הסכם מפורש בין הצדדים לצורך קבלת מזונות אלו ועם השנים, הוכרה אף זכותה של ידועה בציבור למזונות מקום בו הלז נעזבה על ידי בן זוגה באופן חד צדדי וזאת, מכוח קיומו של הסכם מכללא בין בני הזוג ובהתחשב בנסיבות המקרה הספציפיות. כמו-כן, במקרה בו ניתוק הקשר הביא את האישה למצב של חרפת רעב נקבעו לאישה "מזונות משקמים" המבוססים על זכותה של האישה לחיים בכבוד ולאמור, מטרת מזונות אלו הייתה "העמדת האישה על רגליה" ועל-כן, ניתנו מזונות מינימאליים ולתקופה קצובה.
לדידו של פרופ' שחר ליפשיץ, כפי שהובאה בספרו "הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה", המזונות הניתנים לידועה בציבור הינם מזונות משקמים במהותם הן לנוכח הזמן לו הם ניתנים שהינו קצר יחסית והן בשל העובדה, כי הללו נפסקו אך במקרים מעטים בלבד ובנסיבות קיצוניות. ההצדקה למזונות אלו לדידו, מצויה בעקרון ההסתמכות ובתלות שנוצרת בין הצדדים ואינה פרי של הסכמים מפורשים או מכללא בין בני הזוג.
במקרה דנן, עסקינן בבני זוג אשר חיו יחד במשך כ-35 שנה עד לאשפוזה של בת הזוג במוסד סיעודי. בן הזוג השתכר בסכומים גבוהים בעוד שבת הזוג הייתה תלויה בו לאורך השנים וכעת, כאשר הינה תשושת נפש וחולה סיעודית הינה תלויה בו עוד יותר.
בית המשפט פסק, כי בשל התלות שנוצרה בין הצדדים קיימת חובה של בן הזוג כלפיה השאובה אף מעקרון "תום הלב" ומשכך, על בן הזוג לשלם לידועה בציבור מזונות בגובה 10,000 ₪ לחודש וזאת למשך תקופה של 5 שנים מיום הגשת התביעה.
הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, מזונות, מזונות אישה ומשפט אזרחי.
* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.