הכתובה, האם אך אקט סימבולי או שמא מסמך משפטי כובל?!
הכתובה הינה מסמך בו מתחייב הבעל כלפי אשתו בימי נישואיהם ולאחר הפסקתם.
הכתובה כוללת בחובה 3 חלקים :
עיקר כתובה, עסקינן בסכום ארכאי בגובה 200 זוז.
תוספת כתובה, מדובר בסכום בלתי קצוב אותו יכול לקבוע הבעל כאוות נפשו
ונדוניה, קרי, נכסים שהאישה מכניסה לחיי הנישואין והם נרשמים על שם הבעל, וכותבים את ערכם בכתובה.
סוגיית הכתובה הינה בסמכות ייחודית של בית הדין הרבני וזאת, מכוח סמכותו לדון בענייני גירושין. עסקינן במסך משפטי לכל דבר ועניין ומשכך, אל לנו לראות במעמד הכתובה כאקט סמלי גרידא ויש להמעיט מהחשיבות הסימבולית של הכתובה. לאמור, אל לו לחתן לציין בכתובה סכום מופרז לצורך מעמד טקס הנישואין שכן, היה ובסופו של יום תפרדנה דרכי בני הזוג, עלול הוא לשאת בתשלום סכום הכתובה.
יש לציין, כי קיימת פסיקה של ביה"ד הרבני המגבילה את סכום הכתובה ל- 120,000 ₪. אם כי, יחד עם זאת כבר נפסק בתיק רבני 1687-24-1 כי, יהיו מקרים בהם יפסוק בית הדין הרבני גם סכום גבוה מסכום זה, גם אם עסקינן בסכום מופרז לכאורה, בהתאם לנסיבות המקרה. כך למשל, הסכים ביה"ד להכיר בסכום גבוה בכתובה כאשר הורי הכלה נתנו לבני הזוג דירה במתנה והסכום הגבוה בכתובה משקף גם שווי של מחצית הדירה. יש לציין, כי ביה"ד אף מכיר בשוני בין נישואין בפעם הראשונה, בהם לעיתים תמומש כתובה בסכום הגבוה מהסכום המקובל, לבין נישואים נוספים (דהיינו, נישואים שניים ואילך), בהם לא יטו לחרוג מהסכום המקובל וזאת, בשל המגמה בשלב זה לשמור על הרכוש הקיים לצאצאים.
כיצד תוכל האישה לנסות ולהבטיח כי בסופו של יום תמומש כתובתה? אין מדובר בכללי ברזל, אם כי הפסיקה לאורך השנים מלמדת כי במקום בו התחייב הבעל לסכום המשקף את יכולתו הכלכלית נוטה ביה"ד לחייבו בתשלום מלוא הכתובה. כמו-כן, חשוב שאישה תדאג שלא יהא מדובר בסכום סמלי גרידא שכן, במסגרת הגירושין יכול הבעל לצאת ידי חובתו בתשלום הכתובה. כמו-כן, אישה המעוניינת לזכות לכתובתה צריכה להישמר מקיומן של נסיבות העלולות להביא לשלילת כספי הכתובה. כך למשל, בגידה של האישה בבעלה והגדרתה של האישה כ"אשה מורדת" דהיינו, אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה מבלי שתהא לה סיבה מוצדקת לכך עלולים למנוע מהאישה לקבל את כתובתה.
יש לציין, כי עסקינן אך ברשימה חלקית של עילות וכי קיימות עילות נוספות שבגינן עלולה האישה ל"אבד" את כתובתה.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, כתובה, תביעת כתובה ומשפט אזרחי.
* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.