חלוקת הרכוש בהליך גירושין

מירוץ סמכויות בהליכי גירושין:

לבית המשפט לענייני משפחה ולבית הדין הרבני סמכות מקבילה לדון בענייני רכוש. לפיכך, הסמכות לדון בסוגיית הרכוש תהא לבית המשפט אשר קנה ראשון את הסמכות לדון בנושא ("מירוץ סמכויות") קרי, צד שהגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני, וכרך בה את ענייני הרכוש, הקנה בכך סמכות לבית הדין הרבני לדון בענייני הרכוש ובלבד שכריכה זו הינה כנה. על-כן, בן הזוג שמגיש את תביעתו ראשון לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה מעניק לאותה הערכאה סמכות לדון בחלוקת הרכוש.

חלוקת רכוש בהליך גירושין:

ההכרעה בשאלת המשטר הרכושי שיחול על הזוג העומד לדיון נגזרת ממועד הנישואים של בני הזוג. באם הללו נישאו לפני ה- 01/01/1974 (או כאשר עסקינן בידועים בציבור) תחול חזקת השיתוף לפיה, כל רכוש שצבר הזוג במאמץ משותף במהלך חיי הנישואים שייך לשני בני הזוג באופן שווה כאשר החזקה חלה באופן זהה הן לגבי נכסים משפחתיים-אישיים והן לגבי נכסים עסקיים.

בהקשר זה אף קבעה הפסיקה, כי די בכך שיוכח שבני הזוג ניהלו חיים משותפים ביחידת מגורים משותפת, תחת קורת גג אחת, כדי ללמוד על קיומה של חזקת השיתוף כאשר ככלל, בכל הנוגע לדירת המגורים חלה חזקת השיתוף. יחד עם זאת, חזקה זו לא חלה באופן אוטומטי כאשר עסקינן בדירת מגורים שהייתה לאחד מבני הזוג בטרם הנישואין, או שנתקבלה על ידי אחד מבני הזוג במתנה או בירושה במהלך הנישואין.

כאשר עסקינן בזוגות שנישאו לאחר ה- 01/01/1974 הרי, שחל הסדר המשאבים המעוגן בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, ולפיו, במהלך הנישואין קיימת בין בני הזוג הפרדה רכושית ורק עם פקיעתם מחולקים הנכסים בין בני הזוג באופן שווה. יחד עם זאת, קיימים נכסים אשר אינם מחולקים במסגרת איזון המשאבים: נכסים שהיו שייכים למי מבני הזוג, ערב הנישואין, או שקיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואים יישארו בבעלות מקבל המתנה/ הירושה, גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבן הזוג בשל נזק גוף או מוות יישארו בבעלות מקבל הגמלה וכן, נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

שיתוף חובות בין בני זוג:

יחד עם זאת, חשוב לשים לב לעובדה, כי גם החובות רובצים על שני בני הזוג במשותף ובן הזוג המבקש לטעון כי חוב מסוים נוצר שלא לטובת התא המשפחתי ואף תוך חתירה מתחת לתא המשפחתי ופגיעה בו, עליו נטל ההוכחה.
בשנים האחרונות אף ניכרת מגמה לחלוקת נכסים בלתי מוחשיים במסגרת החלוקה הרכושית של בני הזוג לרבות, מוניטין וקריירה וזאת בלבד שתוכח קיומה של זיקה בן חיי הנישואין לקידום הקריירה של בן הזוג.

כפי שקבע השופט טירקל בע"א 5640/94 חסל נ' חסל:
"תרומתו של כל אחד מבני הזוג איננה בהכרח תרומה כספית ממקורות חיצוניים ויכול שתהיה תרומה של עבודות בית, טיפול בילדים וחינוכם, ואף על ידי קיומו וטיפוחו של בית, כך שבן הזוג השני יכול לעבוד מחוץ לבית בלי שעול טרדותיו יהיה עליו."
בהתבסס על עקרונות של צדק והכרה בעובדה כי לא אחת בן זוג אחד מקריב את הקריירה שלו על-מנת לעזור בקידומו של בן הזוג השני. בפסיקה ניכרת מגמה לחלוקה רכושית הן של נכסים מוחשיים והן של נכסים בלתי מוחשיים ובלבד, שבכל הנוגע לנכסים בלתי מוחשיים יוכיח בן הזוג המבקש את מחציתם, כי חיי הנישאים תרמו משמעותית ליצירתם.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, ירושה, צוואה ומשפט אזרחי.
* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.