מי יזכה בזכויות הביטוחיות של מנוח ז"ל לאחר מותו? האם הזוכים בעזבונו כאמור בצוואתו, או שמא, המותבים שנקבעו על ידו בפוליסות ביטוח חיים שערך, שנים קודם לעריכת הצוואה?

שאלה משפטית זו נידונה  ע"י כב' השופטת שלי אייזנברג בתע (חי') 37083-03-13‏ ‏ עיזבון המנוח ד' ב' ז"ל ב' נ'כ' ב'‏.

רקע עובדתי:

המנוח נפטר ביום 30.08.11 והותיר צוואה אחרונה מיום 28.06.11 (להלן: "הצוואה"). צו קיום הצוואה ניתן ע"י הרשם לענייני ירושה בחיפה ביום 12.03.12.

התובעת, אלמנת המנוח (להלן: "האלמנה") , עותרת לקבוע כי בהתאם לצוואה, היא והנתבעים 1 ו- 2, ילדיו הבגירים של המנוח מנישואיו הראשונים\ זוכים בחלקים שווים בזכויות כספיות שהצטברו לזכות המנוח אצל חברות המנהלות גופים פיננסים בהם החזיק המנוח פוליסות חיים.

הנתבעת 3 הינה אשתו לשעבר על המנוח ואמם של ילדי המנוח וצוינה כמוטבת באחת הפוליסות.

טענות הצדדים:

טענות האלמנה: הייתה ידועה בציבור של המנוח ונישאה לו כחצי שנה טרם פטירתו. בהתאם להוראות הצוואה הינה זכאית ל- 1-3 מהכספים שהצטברו לזכות המנוח. מדגישה כי בסעיף 4 לצוואה צוין במפורש כי הוראות הסעיף תחול על כספי "ביטוח, קרנות גמל והשתלמות וכל מקור אחר". עוד טוענת האלמנה כי סעיף 36(ב) לחוק החוזים מכיר במפורש באפשרות להודיע לחברת ביטוח על שינוי מוטב לא רק בהודעת חייב אלא גם בצוואה.

טענות ילדי המנוח: אם לא נתן המיטיב בחייו הוראה פוזיטיבית על שינוי המוטבים לחברת הביטוח, אין על חברת הביטוח לעסוק בסברות וספקולציות לאחר מותו. ילדי המנוח מפנים לסעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965, לפיו נכסי חוזה ביטוח אינם בכלל העיזבון זולת אם הותנה שהם מגיעים לעיזבון, והתניה צריכה להיעשות בהתאם לדרישות חברת הביטוח ועפ"י חוזה הביטוח. ולכן כספי הביטוח אינם שייכים למנוח לאחר מותו, אלא למוטבים עפ"י חוזה הביטוח.

טענות הגרושה: המנוח לא שינה ולא התכוון לשנות לעולם סעיף מוטבות זה. כך לא שלח המנוח מעולם למחזיקים הודעת ביטול או שינוי מוטבים בהתאם לדרישות ולתקנות.

המנוח לא יכול היה לצוות בצוואה זכויות שאינן רק שלו ואשר מעולם היו רק שלו, בייחוד כשאין מדובר בנכסי עיזבון שניתן לצוותם בצוואה. המנוח לא היה רשאי, בין בפניה ישירה לחברת הביטוח במהלך חייו, ובין בדרך של כתיבת צוואה, לשנות מוטבות זו של גרושת המנוח לאור ההסכמות ביניהם ולאור חלקה של גרושתו בזכויות שנצברו.

טענת חברת הביטוח: (בפ"ד מדובר בשלוש חברות ביטוח- נציין רק את טענת אחת מהן) – פוליסת ביטוח אינה מהווה חלק מהעיזבון על פי דיני הירושה.

החלטת בית המשפט:

כב' השופטת מקבלת את התביעה וקובעת:

"אחד מתפקידיו העיקריים של בית המשפט בסכסוכים כגון דא הינו התחקות והגשמת רצונו של  המת לצוות מה יעשה ברכושו. רצונו של המנוח מקריאת צוואתו ברור ומפורש הוא. הוראות המנוח לאופן חלוקת הכספים והרכוש נכתבו באופן מפורט וברור בצוואתו באופן שלא מותיר מקום לספק. באיזון בין האינטרסים השונים, מבכרת אני את "התפיסה הירושתית", אשר שמה דגש על כיבוד רצונו של המת, לפיה ניתן יהיה ליתן תוקף להודעה על שינוי מוטב אף אם הובאה לידיעת קופת התגמולים לאחר מועד פטירת המנוח."

"כל מאבק סביב צוואתו של אדם מעלה מצידו את שאלת 'כבוד המת' השלוב בעיקרון הכללי של 'כבוד האדם', אשר היה לעיקרון –על במשפטנו עם קבלת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בפסיקת בית משפט זה לכל אורכה, לפני קבלת חוק היסוד ולאחריה, שזורה כחוט השני העמדה, שלפיה בכל הנוגע לצוואות מוענקת חשיבות מיוחדת לרצונו של הנפטר. זאת על פי הכלל הגדול הנקוט בידינו כי 'מצווה לקיים דברי המת'".

ע"א 724/87 כלפה (גולד) נ' גולד, פ"ד מח(1), 22, 28.

"בנסיבות אלו, שעה שהגעתי למסקנה כי תקנוני חברות הביטוח מאפשרים הודעה של שינוי המוטב על דרך צוואה לאחר פטירת המוריש, ובהעדר סתירה בין האמור בתקנוני הפוליסה של החברות השונות לבין הוראות הצוואה, דין התביעה להתקבל ויש לקיים את הוראות הצוואה ולהחילן על הכספים המוחזקים בידי החברות השונות." (ההדגשות שלי – מ.א.)

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, גירושין, הליך גירושין ומשפט אזרחי.
* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.