רקע כללי להקמת חברה:

אם החלטתם לפתוח חברה אז קודם עליכם להבין את בסיס הרעיון של מי יכול לייסד ו/או להקים חברה, זאת כמופיע בסעיף 2 לחוק: "כל אדם רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור".עוד נציין כי סעיף 3 לחוק קובע כי: " לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד", כאמור חברת יחיד.
אז עכשיו הגענו לחק העיקרי במאמר זה אשר יסביר כיצד לרשום חברה:
המבקש לרשום חברה יגיש לרשם החברות בקשה לפי טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים) התש"ס – 1999, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים.
שם החברה חייב להיות בעברית. אך ניתן להוסיף שמות באנגלית וערבית.

לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • תקנון.
  • הצהרת בעלי מניות.
  • הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים לפי טופס 2 שבתוספת לתקנות.
  • לייעול הטיפול ברישום חברה, מומלץ למלא את הטופס: "טופס הגשת מסמכים לרישום חברה".
  • שמו של החותם על טפסים 1 ו-2, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים יאומתו בידי עורך דין אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.
  • המבקש לרשום חברה ישלם בעת הגשת הבקשה – אגרת רישום בסך 2,435 ₪.

לאחר חתימה והעברת כל המסמכים לרשם החברות, יבדוק רשם החברות אם קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות ולאחר אישורה ינפיק מספר רישום אשר יופיע בתעודת ההתאגדות.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בדיני חברות, משפט אזרחי, הקמת חברה, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.