מנתונים, שהתפרסמו לאחרונה בכלי התקשורת, עולה כי בכל שנה מפסידים צרכנים באינטרנט כ-130 מליון ₪, עקב רכישת מוצרים "פגומים".

על כן, במאמר קצר זה, אביא בפניכם את עיקרי ההגנות, הקבועות בחוק הגנת הצרכן תשמ"א -1981 (להלן: "החוק").

תחילה נפנה להגדרת עסקה מרחוק, כהופעתה בסעיף 14 ג(ו) לחוק:

"עסקת מכר מרחוק" —התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה. (במידה ולא נאמר אחרת ההדגשה אינה במקור- ג.מ).

בסעיף 14 ג(ג) לחוק נקבע כי בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב עסקה "מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס…".

חשוב לציין, כי לעניין הוראות סעיף 14ג(ג) קובע החוק כי "ביטול בכתב יכול שייעשה אף באמצעות פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית".

יחד עם זאת, מונה סעיף 14 ג(ד) לחוק מס' סייגים, בהם ההוראות לעיל אינן חלות. בין סייגים אלו ניתן למצוא: שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, וכן טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

עוד קובע החוק כי במקרה בו ביטל צרכן חוזה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם.

אולם במידה וקיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק.

אוסיף, כי החוק אף קובע שאין בהוראות האמורות לעיל, כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

"אינה דומה קניה באתר אינטרנט במכירה פומבית לקניה רגילה בחנות, כאשר המוצר מונח בפני הצדדים. הצגת המוצר באינטרנט ככל שתהיה מפורטת, תמיד חסרה היא את המגע האנושי והבדיקה הבלתי אמצעית. מאידך, המכירה הפומבית באתר אינטרנט כמו במקרה הנדון, יש בה המימד של תחרות, מהירות והסיכוי לזכות במוצר במחיר מוזל…". (ראה: תק (ק"ש) 344/06 ועקנין יריב נ' H4 סחר בינלאומי ישיר בע"מ).

ולסיכומו של עניין,

במידה ורכשת מוצר "פגום" בעסקה מרחוק, יש בידיך 14 ימים מיום הרכישה לבטל העסקה בכתב.

במקרה שכזה, על המוכר להשיב לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידיך.

כמו כן, במקרה שכזה, לא יגבה המוכר דמי ביטול כלשהם.

הכותב הינו ממשרד מלכא ושות' עורכי דין המתעסק בנדל"ן, דיני משפחה, משפט אזרחי, עסקת מכר מרחוק ומשפט אזרחי.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.