האם טענת הבטחה שלטונית בע"פ למחיקת חוב מס יזכה להתייחסות ביהמ"ש?

בפס"ד וע(י-ם) 1015/06 מוחמד אלקוטוב ואח' ני' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים דן ביהמ"ש בשאלת שווי הרכישה של מקרקעין בשנת 79.
כאשר לטענת העוררים לא התקיים דיון בעניין שווי הקרקע, ואף לא ניתנה להם הזדמנות להשמיע את טענותיהם, כמתחייב בסעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין, תשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק").
 
שאלה נוספת אשר נבחנה ע"י ביהמ"ש הינה, אם אמנם נתן המשיב, הבטחה בעל-פה, שהסדרת התשלום של מס רכוש ומס רכישה, בגין העברת זכויות ללא תמורה, תביא לאיפוס המס שלפי רשומות.
 

טענות הצדדים וקביעת ביהמ"ש:

המנוח, היה הבעלים של שש חלקות מסוימות בגוש 30504, בשכונת שיך ג'ראח שבירושלים, בשטח כולל של 1,018 מ"ר (להלן – "המקרקעין"). המנוח נפטר בשנת 1954, והבעלות במקרקעין עברה ליורשיו. אשת המנוח נפטרה ביום 3.12.1979.
אחרי פטירתה של אחת הבנות, זאהדה, והורשת חלקה לאחיותיה, נבאהת ונפיסה, העבירה נפיסה לאחותה נבהאת את חלקה, באופן שחלקה של נבהאת עמד על 2/10 שהם חמישית מן הזכויות במקרקעין.
נבהאת העבירה, בחייה, ובמתנה, את חלקה לשני בניה – העוררים 1 ו-2.
ביום 25.6.2003 מכרו העוררים 1 ו-2 את זכויותיהם במקרקעין לעורר 3, הקונה, לטענתם, בסכום השווה ל- 80,000$, שנקבע בחוזה המכר. עוד נקבע בחוזה, כי כל המיסים שיחולו בגין העסקה ישולמו על ידי הרוכש.
המוכרים דיווחו לרשויות המס, והצהירו של שלוש ההעברות האחרונות של הזכות במקרקעין:
ההעברה מנפיסה לאחות נבהאת – אם העוררים 1 ו-2, ההעברה מאם העוררים 1 ו-2 לשני בניה,
וההעברה מהעוררים 1 ו-2 למוכר, העורר 3.
בעקבות הדיווח האמור, הוציא המשיב שומה, שכללה גילום מלא, באופן שהוסף לשווי המוצהר מס שבח, חובות מס רכוש, מס רכישה בגין שתי העברות ללא תמורה ומס מכירה.
 
העוררים הגישו השגה על השומה, ומשנדחתה השגתם הם עררו על ההחלטה. העוררים שילמו מס בסכום כולל של 117,993 ₪ כמס נכון לפי חישוביהם.
 
במהלך הדיון בערר הקודם, ולפי המלצת ביהמ"ש, הסכימו בעלי הדין שהערר יימחק, וכי העוררים יסדירו את חובותיהם למס רכוש ומס רכישה בגין ההעברות ללא תמורה, במבצע הסדרי מיסים, שכונה "מבצע מס וחלילה ב". בעניין זה חלוקות הצעות אם הוסכם, אחרי כן, שהסדר התשלום של מיסים אלה "יאפס" את חובות המס, כטענת העוררים, או יפחית את חובם במס בגין המכירה, בשל כך שהמיסים האמורים ישפיעו על שווי המכירה, שנקבעה בגילום מלא.

תשלום במבצע חס וחלילה: 

העוררים שילמו, במסגרת מבצע "מס וחלילה ב"  סכום בגין חוב מס רכוש לסילוקו המלא של חוב זה, ועוד שילמו מס רכישה עבור שתי ההעברות ללא תמורה.
בעקבות התשלומים האלה, פנו העוררים למשיב בבקשה לתקן את השומה, בדרך של "איפוס".
המשיב דוחה, מכל וכל, את טענת העוררים שהובטח להם כי תשלום מס רכוש ומס רכישה, במסגרת המבצע, יסיים את המחלוקת ויעמיד את חובות העוררים על אפס.
הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה היא מה הוא שווי הרכישה בשנת 1979. אולם, יש תחילה לבחון האם ניתנה הבטחה ע"י עו"ד מטעם המשיב.

סוגיית ההבטחה:

ביהמ"ש קבע כי אינו מצא כל הסדר שממנו ניתן ללמוד על "ויתור" על תשלום מס שבח או פטור ממנו לאחר תשלום מס רכוש ומס רכישה. הסדר כזה, גם אינו יכול להתקבל על הדעת, ואינו בסמכות המשיב או פקידיו.
פטור או "ויתור" על מס או חלקו, יכול להינתן אך על פי הוראה שבדין, וכזו אין בנמצא.
חובות מס רכוש ומס רכישה הם חובות שתשלומם אינו יכול לסלק את המס
שחל לפי השומה, אלא מקטין את השווי ומפחית את המס בעקבות הקטנת השווי.
ועוד זאת, תשלום חובות העבר, אינם קשורים, במישרין, לשומת המס. לא ייתכן שתשלום מס רכוש ומס רכישה, לבדם, יבטלו את חובה לשלם מס אחר.
לאור האמור והעולה מן המקובל, ביהמ"ש הורה על דחיית הערר.
 

הכותב הינו ממשרד עורכי דין מלכא ושות' המתעסק בנדל"ן, נזיקין, ביטוח לאומי, דיני עבודה והוצאה לפועל.

* אין באמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

אין למלכא משרד עורכי דין דירוג כעת.